Artikelen uit de categorie Breken

shutterstock_WEB
Breken Beleid Wetgeving

Omgevingswet ondermijnt circulariteit bouwgrondstoffen


Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zal er ook een aangepaste Regeling bodemkwaliteit van kracht zijn. Hierin zijn enkele nieuwe regels opgenomen, die voor bouwstofproducenten een flinke extra belasting kunnen geven. In dit artikel lichten we er enkele toe.
BRBS Recycling
Breken Sorteren Circulaire Economie Wetgeving

Snellere vergunningverlening onder de Omgevingswet?


Een veelgehoorde verzuchting is dat het veel te lang duurt voordat de overheid een vergunning verleent. De Omgevingswet moet vergunningverlening sneller, efficiënter en beter maken. In dit artikel sta ik stil bij de huidige en toekomstige voorbereidingsprocedures voor de omgevingsvergunning milieu (...
Asfalt artikel_WEB
Breken Recycling Grondstoffen Beleid

De duurzame vooruitgang in de asfaltindustrie


De asfaltindustrie staat al geruime tijd onder druk om de productieprocessen te verduurzamen en heeft de afgelopen 1,5 tot 2 jaar ontzettend hard gewerkt aan de verduurzaming van de sector. Voor BEwerken een mooie gelegenheid om de voortgang van deze sector onder de loep te nemen. In dit artikel gaa...
Heidelberg2023 05 12 PBl_100 tph mobile plant for selective separation_WE
Breken Recycling

Sluiten betonkringloop biedt kansen voor verdere CO2-reductie


Vanwege zijn veelzijdigheid, betrouwbaarheid en alom beschikbare grondstoffen is beton wereldwijd het meest toegepaste bouwmateriaal. Er is steeds meer aandacht voor de grote milieu impact van het bindmiddel cement. Daarvan wordt jaarlijks zo’n 4,5 miljard ton geproduceerd. De CO2-emissie verbonden ...
Drijvend plastic _ artikel Afval of niet tenzij_WEB
Breken Wetgeving

Einde-afvalstatus: van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits


Halvering van het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 Alles wat we om wat voor reden dan ook niet meer gebruiken, moeten we hergebruiken, en dan zo hoogwaardig mogelijk. Dat past bij de ambitie van de Rijksoverheid - halvering van het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 en volledig circu...
BRBS Recycling
Breken Circulaire Economie Grondstoffen Afvalstoffen

Toekomstig beton en baksteen hebben een negatieve CO2-footprint


De wereld van de bouwmaterialen staat aan de vooravond van een grote transitie: van één van de grootste mondiale uitstoters van CO2 gaan we naar een situatie waarin beton en baksteen netto CO2 gaan opslaan. Hiermee wordt duurzaam bouwen mogelijk.
Geopolymeerbeton
Breken Recycling

Recycling van geopolymeerbeton


Na jaren van praten over klimaatmaatregelen en over het Betonakkoord komt een groot deel van de betonwereld in actie voor de verduurzaming. Nieuwe grondstoffen voor beton en innovatieve betonsoorten verschijnen, in bestekken en aanbestedingen krijgt duurzaamheid een plek. Ook innovatieve recyclingme...
BRBS Recycling
Breken Sorteren Circulaire Economie Wetgeving

Warmdraaien voor de Omgevingswet


Op 1 januari 2024 is het dan toch zover: de Omgevingswet treedt in werking. Dat betekent dat het nu toch écht tijd wordt om u op de hoogte te stellen van de nieuwe wet- en regelgeving die gaat gelden voor de fysieke leefomgeving. Een aantal overheden ‘draait al proef’ met de Omgevingswet. Soms achte...
BRBS Recycling
Breken Circulaire Economie Recycling Grondstoffen

Proeftuin menggranulaat met minder betongranulaat (<50%)


Van de in april gepresenteerde proeftuinen is die van menggranulaat met minder betongranulaat er eentje. In de proeftuin wil BouwCirculair in de praktijk aantonen of het kwalitatief en technisch mogelijk is om het percentage beton in menggranulaat terug te brengen van 50 procent naar 35 of 40 procen...
BEwerken ONLINE
Breken Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Wetgeving

Circulair bouwen met het Moederbestek


Dat we met circulariteit aan de slag moeten in de bouw, dat is wel duidelijk. Ambities vanuit de EU, de Nederlandse regering en het Betonakkoord kunnen echter alleen waargemaakt worden als we ook aan de slag gaan. En dan horen we vaak toch dat we in de keten tegen een aantal punten aanlopen zoals: h...
CBR Antoing -Heidelberg
Breken Circulaire Economie

Heidelberg Materials wil unieke hybride koolstofafvanginstallatie bouwen in haar Belgische cementfabriek in Antoing


Heidelberg Materials heeft de intentie de Antoing-fabriek van haar Belgische dochteronderneming CBR te voorzien van een innovatieve hybride koolstofafvanginstallatie. Antoing is een ultramoderne cementfabriek met één van de best presterende ovens ter wereld voor wat betreft specifieke CO2-emissies. ...
betongranulaat_web
Breken Sorteren Circulaire Economie Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Het Circulair Materialenplan


LAP3 is een plan dat op landelijk niveau wordt opgesteld en waarmee vergunningverleners bij omgevingsdiensten rekening dienen te houden. Het LAP is daarmee bepalend voor de vraag welke activiteiten met afvalstoffen wel of niet vergund kunnen worden. Voor activiteiten met afvalstoffen zoals sorteren,...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen

Vulstoffen


Vulstof is een fijn materiaal met korrels kleiner dan 63 μm. Vulstoffen worden gebruikt in beton en in asfalt, maar kennen ook toepassingen in vele andere industrieën (verf, kunststof, voeding, keramiek). Afhankelijk van het toepassingsgebied kunnen specifiekere definities voor vulstof bestaan. Vuls...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

Generieke richtlijn grondstoffen voor circulair beton


De nieuwe CROW-CUR Richtlijn 2:2021 Beoordelingssystematiek grondstoffen op geschiktheid voor circulair beton is beschikbaar. De Nederlandse overheid heeft de beleidsdoelstelling dat de Nederlandse economie in 2050 circulair is. In 2030 wil Rijkswaterstaat 100% van het te slopen beton hoogwaardig he...
BEwerken ONLINE
Breken Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Regeling voor TAG als gevaarlijk afval blijft van kracht


Ruim een jaar geleden trad op 16 oktober 2021 de “Regeling tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de Activiteitenregeling milieubeheer” (hierna te noemen: de Regeling) in werking. Door deze Regeling werd teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) met een PAK10 gehalte hoger dan 75 mg/kg ...
Recypedia
Breken Recycling Grondstoffen

Hydraulische slak


Hydraulisch recyclinggranulaat is een mengsel van meng- of betongranulaat waaraan 5 tot 20 % (m/m) hydraulische slak is toegevoegd. Hydraulische slak, ook wel stabilisator genoemd, heeft de eigen-schap dat het in aanwezigheid van water en/of vocht verhardt waardoor uiteindelijk een vormgegeven, beto...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen Publicaties

LCA MRPI Recyclinggranulaten vernieuwd


Aanvankelijk was de animo om de Levenscyclusdata (LCA cijfers) voor recyclinggranulaat te herzien niet groot. De milieu-impact is al laag en wezenlijke proceswijzigingen zijn beperkt, waardoor er niet veel winst valt te behalen en er in de markt weinig verschuiving in het gebruik van grondstoffen of...
BRBS Recycling
Breken Circulaire Economie Recycling

Hoe mooi kan het zijn, permanente CO2 opslag in betongranulaat


Het is al mooi als je van afval – betonpuin – een hoogwaardige grondstof maakt voor nieuw beton – betongranulaat. Waardoor beton circulair wordt. Nog mooier is het als je tijdens de productie van betongranulaat een significante hoeveelheid CO2 bindt. En helemaal mooi is het als hierdoor de kwaliteit...
BRBS Recycling
Breken Circulaire Economie Recycling Wetgeving

Mobiel breken van bouw- en sloopafval onder de Omgevingswet


Zoals het er nu naar uitziet treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Een goed moment om alvast eens stil te staan bij de wettelijke regels die gaan gelden voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval op de slooplocatie. Nu zijn die regels nog te vinden in het Besluit mobiel breken bou...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving Publicaties

Recyclinggranulaat – Kwaliteit deel 8; Regelgeving


De kwaliteit van recyclinggranulaten wordt niet alleen bepaald door recyclingbedrijven zelf. Er zijn veel schakels in de recyclingketen die hier een rol in spelen. Op cruciale plaatsen in de keten zijn (wettelijke) regels gesteld om dit in goede banen te leiden. Regels zijn een belangrijke basis voo...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Wetgeving

Breken van puin onder de Omgevingswet


De Omgevingswet die -zoals het er nu naar uitziet- op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt 26 wetten waaronder de huidige Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm) gedeeltelijk.
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Wetgeving

Recyclinggranulaten – kwaliteit deel 7; Het belang van KOMO BRL 2506-1


De bewijsvoering van de kwaliteit van recyclinggranulaat is verdeeld over meerdere bewijsmiddelen. Voor afnemers van deze producten is het niet altijd duidelijk wat ze moeten vragen of wat de documenten betekenen. Toch zijn deze er juist om het makkelijker te maken.
BRBS Recycling
Breken Recycling Grondstoffen Beleid

Van metselwerkpuin naar een nieuwe hoogwaardige baksteen


De circulaire economie is een onderwerp dat door de gehele bouwkolom steeds meer weerklank krijgt en uiteraard van groot belang is. Dit geldt niet alleen voor de beton- maar ook voor de keramische industrie.
BRBS Recycling
Breken Recycling Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Feitenonderzoek immobilisatie


Een immobilisaat is volgens het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) een “technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de kans op verspreiding van milieuverontreinigende stoffen door uitloging, erosie of verstuiving op de korte ...
BEwerken ONLINE
Breken Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen

Teerhoudend asfalt volledig circulair


Op 16 oktober 2021 is teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in Nederland wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof. Dit is gebeurd met het in werking treden van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de A...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

Einde afval voor recycling-granulaat, de stand van zaken


Al meer dan vijf jaar is er in Nederland officiële erkenning dat recycling granulaat geen afvalstof is maar een product. Voor producenten en afnemers lijkt dat inmiddels een gewone zaak, maar is dat ook zo? In dit artikel gaan we in op de ervaringen met “einde-afval” en plaatsen we de situatie in Ne...
BEwerken ONLINE
Breken Sorteren Afvalstoffen

ZZS tool voor leden van BRBS Recycling


Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn mogelijk schadelijk voor gezondheid, ecosysteem of milieu. Deze verdienen daarom serieuze aandacht, ook in de afval- en recyclingfase. Voorkomen moet worden dat deze stoffen een risico kunnen vormen voor nu en later. Recyclingbedrijven hebben van overheden en bev...
BRBS Recycling
Breken Circulaire Economie Recycling Publicaties

Recyclinggranulaat: Kwaliteitsborging


De kwaliteit van zowel recyclingproducten als recyclinggranulaat is van groot belang voor de acceptatie van deze materialen in de markt. De sector doet veel aan kwaliteitsborging en stelde al in de jaren 1980 een eigen kwaliteitsborgingssysteem op. Dit is in 1995 omgezet in een nationale Beoordeling...
TAG kaarten
Breken Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid

Gemeenten kunnen helpen bij verantwoorde verwerking van teerhoudend asfalt


Er ligt nog circa 40 miljoen ton teerhoudend asfalt in het Nederlandse wegennetwerk. Om het kankerverwekkende teer conform rijksbeleid te vernietigen dient teerhoudend asfalt thermisch te worden gereinigd. Toch gaat jaarlijks nog circa 200.000 ton ongereinigd de grens over en wordt het land van best...
Breken Recycling Grondstoffen Publicaties

Instructie korrelverdeling


Korte introductie: BRBS Recycling heeft een instructiefilmpje ontwikkeld voor de uitvoering van de korrelverdeling op recyclinggranulaten. Doel is dat lidbedrijven van BRBS Recycling na het zien van dit filmpje de korrelverdeling zelfstandig kunnen uitvoeren. Het filmpje is belangeloos door Normec L...
Breken Grondstoffen Publicaties

Instructie samenstelling


Korte introductie: BRBS Recycling heeft een instructiefilmpje ontwikkeld voor de uitvoering van de samenstellingsproef op recyclinggranulaten. Doel is dat lidbedrijven van BRBS Recycling na het zien van dit filmpje de samenstelingsbepaling zelfstandig kunnen uitvoeren. Het filmpje is belangeloos doo...
BEwerken ONLINE
Breken Circulaire Economie Recycling

Recyclinggranulaat: een betrouwbare grondstof


Beton wordt in Nederland al decennialang gerecycled. Aanvankelijk was het recyclen een oplossing voor het betonafval, maar tegenwoordig een ‘must’ in het kader van de transitie naar een circulaire economie. Door de toegenomen vraag hecht de recyclingsector aan een goede en gewaarborgde kwaliteit.
Breken Grondstoffen Wetgeving

GPS in BRL 2506


BRL 2506 schrijft voor dat puinbreekinstallaties moeten zijn voorzien van een GPS systeem. Dit systeem moet aan de volgende voorwaarden voldoen: het GPS systeem dient in staat te zijn om de geografische positie en de werking (aan/uit) van de breekinstallatie weer te geven; het GPS systeem dient cont...
Breken Wetgeving

GPS voor puinbrekers


Sinds het verschijnen van BRL 2506, versie 2013, is een GPS unit op gecertificeerde puinbreekinstallaties verplicht geworden. BRBS Recycling heeft voor haar leden een systeem laten ontwikkelen dat zichtbaar is op allebrekers.nl. Ook voor niet leden is dit systeem te gebruiken. Neem hier over contact...
Breken Grondstoffen Wetgeving

Bouwproductenverordening en certificatie


BRL 2506 is in 2017 herzien en per 1 juli 2013 is de Bouwproductenverordening definitief in werking. Beide hebben consequenties voor de kwaliteitsborging en documentatie rond bouwproducten. De meeste producten uit de recycling van puin vallen sinds 2004 onder de verplichtingen van de Bouwproductenve...
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

Eisen voor granulaten voor beton


In de betonnorm EN 206 zijn informatieve eisen opgenomen voor recyclinggranulaten. Omdat beton vele toepassingen heeft, worden er soms heel verschillende eisen aan de toeslagmaterialen gesteld. Het stellen van generieke eisen is dan niet makkelijk. Om te voorkomen dat de toepassing van recyclinggran...
Einde-afval schema recyclinggranulaat
Breken Afvalstoffen Wetgeving

Criteria voor einde-afvalstatus van recyclinggranulaten


De vaststelling van Nederlandse criteria voor einde-afvalstatus van recyclinggranulaat is een feit. Sinds 6 februari 2015 is de regeling tot vaststelling van de einde-afvalstatus van recyclinggranulaat gepubliceerd in de Staatscourant. Deze is direct per 7 februari van kracht. Het Ministerie van Ien...
Breken Recycling Grondstoffen

Betontechnologen opgeleid


Betontechnologen zijn nog wel eens wat huiverig om recyclinggranulaten in beton toe te passen. Dit blijkt niet nodig. BRBS Recycling werd door de betontechnologen van Cementbouw en van KBZN uitgenodigd om toe te lichten hoe een goed recyclinggranulaat wordt vervaardigd. Daar komt meer bij kijken dan...
Breken Recycling Grondstoffen

Granulaat in beton


De toepassing van granulaten in beton is belangrijk voor de sector. De verwachte toename van de hoeveelheden bouw- en sloopafval dwingt de sector ertoe om te kijken naar andere toepassingen dan funderingslagen in de wegenbouw. Afzet van granulaat in de betonsector is een zeer kansrijke en belangrijk...
Breken Recycling Afvalstoffen Wetgeving

REACH


BRBS Recycling heeft in een vroeg stadium inzake REACH het standpunt ingenomen dat recyclinggranulaat niet voor REACH in aanmerking zou moeten komen, ook al is het geen afval meer. In maart 2010 is door ECHA het standpunt "REACH, afval en herwonnen stoffen" gepubliceerd. Hierin wordt bevestigd dat r...
Breken Circulaire Economie Afvalstoffen Wetgeving

Recyclinggranulaat is geen afval


In principe zijn er 3 routes die naar de einde-afvalstatus kunnen leiden. Eerste route is de Europese, waarbij direct op Europees niveau criteria worden opgesteld. Hoewel aanvankelijk recyclinggranulaat als 1 van de stromen werd genoemd waarvoor deze criteria zouden worden opgesteld, is het hier noo...
Breken Grondstoffen Wetgeving

Kwaliteit in de sector


BRBS Recycling heeft werk gemaakt van de verbetering van de kwaliteit in de sector. Uitgangspunt is dat recycling meer kans krijgt door kwaliteit. Er is afstemming gezocht met handhavers om tot deze verbeteringen te komen. enkele van de gebruikte lezingen zijn via deze links te downloaden: - Dick Ee...
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

CEN TC 154 Korrelvormige materialen


CEN TC 154 Is verantwoordelijk voor de Europese ontwikkeling van normen voor korrelvormige materialen. Onder CEN TC 154 werkt een aantal Subcommittees (SC's), die de afzonderlijke deelonderwerpen behandelen. SC1 Toeslagmaterialen voor mortel SC2 Toeslagmaterialen in beton SC3 Bitumineus gebonden mat...
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

CEN TC 351 Milieu


Op Europees niveau wordt gewerkt aan normen voor milieuaspecten van bouwstoffen. CEN TC 351 ontwikkelt deze normen, daarbij gebruik makend van zoveel mogelijk bestaande methoden. Het betreft vooral testmethoden, normen voor monstervoorbehandeling en monsterneming en analyse van milieu-eigenschappen....
Verladen van granulaat
Breken Sorteren Afvalstoffen Wetgeving

Stof


Fijnstof blijkt een goed beheersbaar probleem voor de puinbreeksector. Er is uitvoerig onderzoek uitgevoerd. BRBS Recycling heeft de voornaamste conclusies samengevat: De voornaamste conclusies uit het onderzoek zijn: • Een vernevelingskanon geeft de sterkste stofreductie (tot 97%!). • Terrein bevoc...
Breken Grondstoffen Wetgeving

CE-markering


Sinds 2004 is de CE markering voor korrelvormige bouwstoffen verplicht. Een bedrijf dat deze bouwstoffen in het handelsverkeer brengt is verplicht deze markering aan te brengen. In 2013 is deze regelgeving vervangen door de Construction Products Regulation. Dit is rechtstreeks werkende regelgeving w...
Asbest illegaliteit
Breken Recycling Afvalstoffen Beleid

Asbest


Asbest is een belangrijk thema omdat deze stof kan leiden tot ernstige aandoeningen indien het zich in de longen kan nestelen. Als laatste schakel in de verwijderingsketen zijn puinbrekers en sorteerbedrijven kwetsbaar voor asbest. De kans dat aangeboden afvalstoffen verontreinigd zijn met asbest is...
Monsters voor onderzoek
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

Besluit bodemkwaliteit


Het Besluit bodemkwaliteit eist dat bouwstoffen die in de bodem worden toegepast voldoen aan criteria voor uitloging en samenstelling. De criteria van het Besluit bodemkwaliteit zijn gebaseerd op een afweging tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid voor bescherming van de bodem en de toepasbaar...