BEwerken ONLINE

Recypedia: Bijproduct

Een stof is afval of niet. Een bijproduct is geen afval.

Volgens artikel 5 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen is een bijproduct een stof of voorwerp dat het resultaat is van een productieproces dat niet in de eerste plaats bedoeld is voor de productie van die stof of dat voorwerp. Daar zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:

  • het is zeker dat de stof of het voorwerp zal worden gebruikt;
  • de stof of het voorwerp kan onmiddellijk worden gebruikt zonder verdere andere behandeling dan die welke bij de normale productie gangbaar is;
  • de stof of het voorwerp wordt geproduceerd als een integraal onderdeel van een productieproces; en
  • verder gebruik is rechtmatig, met andere woorden de stof of het voorwerp voldoet aan alle voorschriften inzake producten, milieu en gezondheidsbescherming voor het specifieke gebruik en zal niet leiden tot over het geheel genomen ongunstige effecten op het milieu of de menselijke gezondheid.

Een bijproduct is nooit een afvalstof geweest.

Een voorbeeld is mest die als productieresidu werd geproduceerd en met zekerheid gebruikt voor het bemesten van landbouwgrond. Dit werd niet als afvalstof beoordeeld. Ganggesteente uit de exploitatie van een steengroeve bleek na uitspraak van de rechter nog steeds afvalstof omdat dit voor onbepaalde tijd werd opgeslagen in afwachting van eventueel hergebruik, dus de opslag lang kon duren en hergebruik niet zeker was. Het ganggesteente vormde voor de exploitant een last en kon milieuschade veroorzaken.

Volgens lid 2 van artikel 5 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen kunnen onder voorwaarden, op nationaal niveau op niet-essentiële onderdelen, aanvullende maatregelen worden gesteld aan de status als bijproduct. In Nederland is dit gedaan in de Regeling criteria bijproducten kaderrichtlijn afvalstoffen. In deze Regeling worden verwerkingsprocessen en productieprocessen aangewezen, in deze Regeling is dit vooral glycerine uit verschillende processen.