BRBS Recycling

Het Basiskamp voor een Circulaire Bouweconomie en Platform CB’23

Platform CB’23 ontwikkelt diverse leidraden voor circulair bouwen. Hoe passen deze binnen het “Basiskamp” voor de transitie naar een circulaire bouweconomie in 2023 dat door het Transitieteam voor Circulaire Bouweconomie  omschreven is?

De Nederlandse ambitie is om in 2050 een volledig circulaire bouweconomie te hebben. Het pad naar een circulaire bouweconomie volgt geen rechte lijn. Het is een zoektocht, waarbij we afscheid nemen van oud denken en werken en toewerken naar nieuwe marktmodellen en strategieën. Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft een Basiskamp beschreven met concrete, cruciale voorwaarden en instrumenten die in 2023 gereed moeten zijn. De vier speerpunten daarin zijn: marktontwikkeling, beleid, wet- en regelgeving, meten en kennis & bewustwording.

Platform CB’23, dat circulair bouwen in 2023 ook als mijlpaal in de naamgeving heeft verwerkt, is in 2018 parallel aan de ontwikkeling van de transitieagenda opgericht op initiatief van Rijkwaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, De Bouwcampus en NEN.  De filosofie is om bij te dragen aan de versnelling naar een circulaire bouweconomie met nationale, sector-breed gedragen afspraken in de bouw om partijen in de keten de duidelijkheid te geven die nodig is. Platform CB’23 ontwikkelt met haar leidraden een set aan basisafspraken voor het basiskamp in 2023 zodat partijen aan de slag kunnen met de transitie naar een circulaire bouweconomie in 2050.

Wat is de relatie van Platform CB'23 tot het Transitieteam Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie?

De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050. Deze agenda is opgesteld door het Transitieteam waarin experts uit wetenschap, overheid en marktpartijen zitting hebben. Het uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie van het Transitieteam geeft hier uitwerking aan en het Transitieteam neemt daarbij de rol van Rijksadviseur op zich. Aangezien Platform CB’23 een aantal doelen binnen het uitvoeringsprogramma helpt realiseren, zijn er werkafspraken gemaakt tussen Platform CB’23 en het Transitieteam. Het Transitieteam reflecteert o.a. op de activiteiten en resultaten van het platform. Daarnaast legt het onderzoeksvragen neer bij Platform CB’23, maakt gebruik van input vanuit het platform en adviseert het Transitieteam het platform binnen de ontwikkelcyclus.

In 2018 was de tijd nog niet rijp voor reguliere normalisatietrajecten. Daarom is gestart met een vorm van pre-normatieve, dynamische harmonisatie. In verschillende actieteams zijn leidraden voor circulair bouwen opgesteld via open, transparante processen, voortbouwend op wat er al is en toewerkend naar praktische, concrete resultaten. Inmiddels hebben honderden professionals met een brede vertegenwoordiging uit de hele sector, zowel vanuit de GWW als de woning- en utiliteitsbouw hun tijd en energie besteed aan het maken van afspraken omtrent circulair bouwen.

Zo is er een lexicon opgesteld met definities van circulair bouwen en zijn er leidraden voor het meten van circulariteit, materialenpaspoorten, circulair inkopen en circulair ontwerpen. Vanaf september ’21 wordt gestart met toekomstig hergebruik als nieuw onderwerp en worden de onderwerpen meten van circulariteit en paspoorten voor de bouw verder verdiept. De onderwerpen van Platform CB’23 zijn in hoge mate verweven met de speerpunten in het Basiskamp van het Transitieteam. Het platform wil en kan op deze manier waardevolle puzzelstukken leveren voor het geheel van het Basiskamp. Voor tenminste drie speerpunten komt de inhoud overeen en voor het speerpunt kennis & bewustwording ook de werkwijze. De openheid en breedte van de actieteams maakt verbinding tussen koplopers en peloton mogelijk. Bijvangst van de actieteams is brede kennisdeling.

Komend jaar zal de werkgroep meten van circulariteit haar tanden zetten in het onderwerp waardebehoud en waarderen als derde module in de ontwikkelde kernmeetmethode. Dat raakt ook aan schaarste en leveringsrisico, een zeer actueel thema. Uiteindelijk is misschien nog wel belangrijker dat waarde de maatschappelijke betekenis van een circulaire economie in de kern raakt. Als dat weer geen concrete, noodzakelijke voorwaarde is die een plek verdient in het basiskamp…