Kwaliteit in de sector

BRBS Recycling heeft werk gemaakt van de verbetering van de kwaliteit in de sector. Uitgangspunt is dat recycling meer kans krijgt door kwaliteit.

Er is afstemming gezocht met handhavers om tot deze verbeteringen te komen. enkele van de gebruikte lezingen zijn via deze links te downloaden:
- Dick Eerland, De Waarde van het certificaat
- Gerard Delsman, Minisymposium kwaliteit
- Jan Schuttenbeld en Peter Broere, Minisymposium kwaliteit

BRBS Recycling heeft een persbericht uitgegeven, waarin een korte uitleg is gegeven van het hoe en waarom van het GPS systeem, dat wordt ingezet om de sector transparanter te maken en het toezicht te bewegen naar bedrijven die dat ook echt nodig hebben.

BRBS Recycling heeft getracht om in overleg Ministerie van VROM (inmiddels I&W) te komen tot maatregelen die BRBS Recycling graag genomen ziet worden om de kwaliteit in de sector te verbeteren. Onderdeel daarvan is aanpassing van de AMvB mobiel breken op een aantal essentiële punten:
- beter handhaafbare opslagtermijn voor gerede producten (5 dagen en laten liggen wat binnen afzienbare termijn aantoonbaar nodig is terplekke);
- verduidelijking van wat "aanvoer van buiten de locatie" precies is: op hoofdlijnen geldt dat transport over de openbare weg tot aanvoer wordt gerekend;
- regelen van verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van puin en granulaat;
- opnemen rapportageplicht over de kwaliteit van het granulaat;
- koppeling met sloopvergunning: aangeven wat er met de afvalstoffen gebeurt na sloop.

Er is een fact-sheet mobiel puinbreken, uitgegeven door het LOM.

BRBS Recycling heeft een handreiking voor toezicht op mobiel breken uitgegeven onder de titel van: Puinbreken: naar vaste puinbreker of op slooplocatie?

BRL 2506 geeft de certificatieregels voor puinbreken, zowel binnen WM inrichtingen als daarbuiten volgens de AMvB mobiel breken.

De AMvB mobiel breken geeft duidelijk aan volgens welke regels er bij puinbreken buiten daarvoor WM-vergunde inrichtingen moet worden gewerkt.

Als het gaat om asbest wordt soms gewezen naar de puinverwerkende bedrijven. Ook andere schakels in de keten hebben echter zo hun verantwoordelijkheid.
 


AMvB Mobiel puinbreken
Persbericht GPS
BRL 2506 - 2008
factsheet mobiel puinbreken 2007
BRBS-brochure mobiel puinbreken
gemeentelijke asbesttaken