Recypedia

HP14

De afkorting HP 14 staat voor Hazardous Property 14 ofwel Gevaarseigenschap 14. Op 14 juni 2017 is er een wijziging gepubliceerd van de Eural (bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG). Deze betreft de nieuwe gevaarseigenschap HP 14 ‘Ecotoxisch’. Hierdoor moet voor het bepalen of een afvalstof als gevaarlijk afval beschouwd moet worden ook de ‘ecotoxiciteit’ worden beoordeeld ofwel de schadelijkheid voor het milieu of het ecosysteem. De kern van de nieuwe beoordelingsmethode (EU/2017/997) is een rekenmethodiek die uitgaat van een lijst van specifieke verbindingen die als ecotoxisch zijn gedefinieerd. De uitkomst van deze berekening wordt vervolgens getoetst aan een grenswaarde om te bepalen of een afvalstof al dan niet gevaarlijk is op basis van ecotoxiciteit.
Het is daarmee een samenstellingswaarde en houdt geen rekening met het daadwerkelijk risico. BRBS Recycling werkt samen met het Ministerie van I&W aan een zo pragmatisch mogelijke invulling van deze nieuwe eisen, die medio 2018 van kracht zullen zijn. In een nieuwe handreiking Eural zal deze pragmatische aanpak worden opgenomen.